Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Kamis, 13 Agustus 2009

Ngeusi kahirupan...........
Sajeroning ngeusi ieu kahirupan loba kagiatan sapopoe nu ilahar dilakukeun ku balarea
ieu photo teh ti baheula dugi ka ayeuna jadi pami baheula mah nu okem keneh na photona oge...ayeuna mah leuwih nyopan katingalna...
Geulis ,kasep sing salabar enggoning ngeusi ieu kahirupan bubuhan hirup mah munteu keur heuheuy nya keur keur deudeuh..............
Aranjeun bakal manggih tanjakan reujeung pudunan
omat ....sing bisa mawa diri
lamun keur nanjak ulah sok ngarasa ieu aing beunghar , anggur mah mere maweh kasasama
lamur keur mudun ulah sok bingung tuluykeun lengkap hidep da hirup mah lain ngan ukur dipikiran tapi kudu dilakonan..
Geulis ,kasep anjeun duaan teh kudu silih geuingkeun ..mun teteh aya salahna aa kudu nu mepelingna kitu deui sabalikna
urang mah jalma beragama ulah sok ngalajur teuing napsu ngumbar teuing amarah da eta pisan nu mawa cilaka teh...napsu nu matak kaduhung badan anu katempuhan..
Anaking dina sajeroning hirup teh loba pisan gogoda dodoja ka urang teh
hayu ti ayeuna urang diajar hirup , diajar ngambah kahirupan nu sakieus matak baluasna
tuh tingali dunya nu sakieu legana geura taklukeun ku rasa jeung pangarti ....rasa nu suci keur tutulung jeung pangarti nu murni pikeun babakti..
omat....sing bisa ngigelan jaman
ulah kabawa sakaba-kaba , hartina ngigelan jaman teh urang kudu bisa ngendalikeun rasa jeung hawa napsu ayeuna jaman geus canggih nu alus nu goreng geus nyampak tinggal urangna nu bisa milih jeung milah ...
omat anaking ngigelan jaman ayeuna hartina urang kudu loba kanyaho, sayagi kabisa ulah kabobodo batur nu tanwande mawa cilaka...
geuwat geura diajar teknologi canggih ulah gaptek...sing pinter dina masalah elmu nu keur midang jaman harita.....
ti ema nu teu weleh nyaah ka anjeun,,,,,,,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar