Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Rabu, 23 Desember 2009

Pangupah jiwa......

Hirup nu pinuh ku dodoja cocoba nu kudu dilakonan
di barengan ku kahayang awak nu teu weleh jul jol unggal waktu
pamikirin cus cos kaditu kadieu teu panceg
tanwande mawa kasasar lampah salah tincak salah jalan

Hurung ngempur pake batur kadang kala ngusik sagara rasa
hayang boga hayang sarwa genah jiga maranehna
sakapeung mah aral subaha nyanyalah kanu nyiptana
naha bet ngabeda beda ngarejekian ngelmuana

Tapi geura gancang istigpar nyungkeun tobat ka Anjeuna
Gusti mah teu ngabeda-beda ngan tangtu kuma urangna
Cik geura pikiran mun jalma hudangna isuk
liar mangkat nyiar rizki geus tangtu kateang pasti

coba tingal pangedulan hudang beurang kukulutus
ngan ukur ngumbar kabingung nyiar gawe semu embung
tangtuna ge rizki rada hese deukeut da bongan awak teu rikat
neang nyusul nyiar banda pikeun kabutuhan dunya


usaha nyiar kipayah keur pangupah jiwa
nyenangkeun jiwa sumanget pikeun raga
usaha nyiar kipayah pikeun kahadean
ngabantu tutulung kanu keur butuh
poma jadi kahadean nalangan kanu keur susah

naon atuh pangupah jiwa saestu?
duit ? harta? atawa banda
pangupah jiwa saestu kapuasaan diri ,ladang usahana awak
kesang badag kesang lembut minuhan badan sakujur
rasa syukur tur nuhunkeun kasadaya paparinan gusti
lain ku gede leutikna tapi kumangfaatna kuberekahna eta rizki

hirup di dunya tangtu teu leupas jeung harta banda
nu bakal nyenangkeun nu bakal nyangsarakeun
ati-ati mawa dunya sing kahade pisan
ulah nepuk dada ari keur boga
asa aing uyah kidul teu malire kasasama
ulah leutik hate ari keur nyamos teu beunang nu dipihayang
da kitu bageanana anggur mah geura ilikan sugan aya salah cara
cik geura benerkeun boa tereh ngahasilkeun

cik geura keureut teundeun keur nu leutik
si yatim nu kakurangan
nya amal nu kitu pisan nu nulungan dipoe ahir
poe dimana urang diteang ,cicing di alam kalanggengan


pangupah jiwa aya basana :

saeutik mahi loba nyesa
saeutik sing jadi bukti
loba sing jadi banda
bisa nulung kanu butuh
bisa nalang kanu susah
aya guna keur sasama estu loba mangpaatna...amienKasep ,geulis anaking ....
Acep ,euis baraya...
hirup mah ulah dibayangkeun hayu geura lakonan
geura ambah itu sagara ,geura jugjug itu gunung
poma ulah leutik burih kudu leber nya wawanen
tanwande bakal taraluk kahidep bakal tarunduk
cig geura miang....pantengkeun alam pikiran...yakin ka asihna Gusti


pangeling-ngeling 10 muharam 1431 /27 des-2009
cik geura babagi ka si yatim nu butuh kaasih jeung kaheman ti urang sadaya

Selasa, 22 Desember 2009

Pangeling-ngeling ka Indung urang sewang-sewangan

Heneg puyeng basa nyiram -gumulung getih dirahim
Tihiji kaopat bulan teu geunah dahar nginumna
Tilima ka salapana bureuyeung engap kacida
Siang wengi bayeungyang sare teh asa kasiksa
ngenca salah kitu deui katuhuna

nepi wancina babaran nyeri liwat saking
tonggong asa pararotong nyawa asa rek diala
berjuang teu peugat-peugat nepi ka gebrolna pisan
kesang,getih hiji bukti ngalahirkeun buah ati

orok beureum diciuman dicinta didama-dama
unggal poe disusuan,diurus dimenak raja
dihuapan,dipakean di didik dipapatahan
nangkuban,ngorondang,lelengkah halu ,diajar leumpang
disabaran dilakokan ku indung diaping dijaring
teu jarang indung keur dahar eta budak kababayan
dibersihan ,diombehan teu aya rasa bahana

komo deui budak meujeuhna kembang buruan
unggal poe kapicamcam,dedengeeun sora seuri
mun pareng pisah sakeudeung hate teh asa tugenah
sok sieun ku itu ieu budak asa deungdeuleueun

rasa nyaah tur watirna mun ningal budak ngageubra
na hate bungah bungangang mun budak katingal senang
kajeun teu sorangan make nu penting jimat awaking
katempo luis tur ginding hurung herang liwat saking

mun budak diomong batur hate teu genah tagiwur
da indung teu loba saur budak dirapek dipangku
diupahan ,diusapan dipepende sangkan repeh
dicombo dipapalerkeun sangkan teu nyeri hatena


teu saeutik geus gede mah unggal poe merekela
menta itu menta ieu sagala dipikahayang
teu jarang nyentak,nyengor nyentug jajantungna
mangnyerikeun,mangkeselkeun ngarujak hate indungna

loba oge nu babakti nu nyaah ka ingkang ibu
ngabubungah nyumponan sakapalay aranjeuna
tawis ati pulang jasa kajalma nu tos ngarawatna
tirahim dugi ka gubrag ka alam buana lega
ayeuna tos dewasa tangtos teu hilap dirina
ka istri nu tos ngorbankeun sagala gala rupana
korban nyawa ,korban harta toh pati jiwa ragana
nganteurkeun jumeneng hirup gubragna ka alam dunya


kanggo urang sadaya.......
sok ayeuna mah ,jig geura palikiran
na anjeun asup numana?
ngan ati nu pangsucina ngaku kasalahanana...


Syarah 22-Des-2009
kanggo ibu sakumna di alam dunya "happy mothers day"
Missing my beloved mother "I always love you, mom....always,always,always,forever,......

Ibu.................

Dalamnya cintamu untuk anakmu
tiada bandingannya dengan apa yang ada dibumi
kasih sayang dan pengorbananmu tiada akan terbalas
sekaya -kayanya aku anakmu tidak ada bisa membayar jasamu ibu

To my beloved mother "I Miss U ,mom....forever..."

Sumerah...

Teu kasawang geus ngagunungna dosa nu kukuring geus kapilampah ,lega lir ibarat sagara...ehmm beurang peuting nu dipilampah ngan ukur salah hate nu pinuh ku rurujit rurudet ngotoran kalbu nu suci .
Gusti,.....mundut pangampura kuring nu rumasa kurang ibadah, saeutik muji ka Anjeun
lolobana mah ngan ukur kufur ni'mat ,kurang syukuran ka sagala nimat nu tos dipaparin kadiri
Ya robb....mundut pangampura ku kataledoran awak salaku jalmi nu laif teu taat ka aturan Anjeun teu satia satuhu ka pengeran istri di dunya nya salaki tea ngarana.
Duh gusti....bebendon ti Anjeun nu kukuring dipikasieun teh,tada teuing nyerina nyiksa badan sakujur.

maaf nyeratna teu faseh.......
Lailastuli firdausiahla wala wa ala naril jahimi
Fahabli taubata wagfir zunubi fainaka gofiru dambil azimi
Duh..Gusti abdi sanes ahli surga nanging moal kiat nandangan naraka
mugi Gusti kersa maparinan tobat...ngahampura dosa abdi anu lepat

Gusti....mung ka Anjeun kuring mulang
mulih kajati mulang ka asal
sanes ka dadamelan Gusti pisan....
Sawarga naraka mung ciciptaan Anjeun ,tarima kuring ku karidhoan tur kasampurnaan

Gusti.....parengkeun kuring nungtut ilmu Anjeun nu baris mawa kana kasalametan kuring jeung manunggalna jiwa raga kuring pikeun kasampurnaan ibadah...Amien


jalmi laif

Senin, 21 Desember 2009

Nyeri hate....

Sababaraha poe nu kaliwat percisna mah tgl 16 des 09 ..kuring nyeri hate pisan ku babaturan dikantor. keun urang caritakeun mimitina heula...
3 tahun kaliwat ahir 2006 ,saperti biasa jeungna emang geus aya perjanjiana yen unggal ahir taun karyawan marenang bonus .etateh hal nu lumrah ( barudak nyaho iraha bonus rek dibagikeun,jeung sabaraha) .budak produksi meh unggal menit neleponan kring iraha bonus rek cair ? kuring nu harita bener-bener teu apal bonus iraha cairna mere saran ka budak produksi tanya weh manager maraneh/mng produksi supaya manehna daek nanya ka direktur langsung.
harita ngadenge desas desus cenah moal aya bonus kulantaran perusahaan keur rugi .
manager produksi nanya ka kuring liwat supervisorna...ari bos geus marenang bonus can? kuring ngajawab ari bos mah tos beres.
rupana jawaban kuring teh jadi mamala keur kuring pribadi .si mng produksi bebeja ka mng finance yen kuring ngabocorkeun rusiah peerusahaan. har?....lamun kuring bebeja kamanehna yen bonus si A sakieu, si B sakieu kakara eta rusiah , ari bebeja enggeus menang mah ceuk kuring lain rusiah da bongan manehna nanya. harita kuring meunang surat teguran nu teupingeunaheun hate ...sebel..pisan.ti harita mng fin teh jigana teu resep ka kuring nya ceuk panyangka manehna kuring ngucah -ngaceh rusiah ...dasar bedul sok tara ngadenge penjelasan kuring malah ngadenge batur...keun lah Gusti Allah mah uninga naon nu sabenerna kukuring diucapkeun.
kamari tgl 15 des 09 kuring balik ti heula jam 3 sore da aya perelu pisan ,saperti biasa kuring nitip brankas jeung eusi-eusina koncina ge ku manehna.tgl 16 isuk kuring narima konci2 jsb ti nu sejen/batur nya kukuring ditarima weh.kuring rada ngahuleung 3 lmbar cek leungit hate mah geus teu tenang bisi aya itu ieu. ngan kuring rada bingung budak produksi silih gantian mangkat ka bank nyokot duit bonus padahal kuring teh can nulis cek, can mangkat ka bank pikeun bonus . panasaran kuring nempo internet banking sidik geuning aya 2 debetan nu jumlahna gede naker .kuring aneh padahal isukna kuring sms ka mng kuring manehna keur di pajak teu bebeja keur di bank. naha manehna teh inget deui kitu kajadian 3taun kaliwat ? ngunek-ngunek ka kuring? duka teuing .tapi 2 taun,jeung tau tukang mah kuring nu biasa nulis cek pikeun bonus teh da.
kuring nyeri hate bet kitu teuing manehna teh ,pedahkuring bawahan manehna sahingga kuring teu perlu nyaho kitu? teu boga etika? pikasebelen pisan ....bedul bangkawarah kuring heneg pisan,.kukuring dicicingkeun manehna teh ,meureun manehna ngarasa manehna menta hampura liwat skype ,,ceuk kuring : menta copy cek nu kaluar weh , manehna ngajawab poho ceunah...ampun....beuki teu resep wae kuring kamanehna teh...dasar !!! ahirna kuring menta note ka manehnma yen manehna nu geus nyokot duit ngaluarkeun cek teh. kajadian ieu teh matak nyeri pisan ka kuring mah asa teu dipercaya teu dihargaan pisan tuda.
coba pikir budak produki geus ngaleut nyokot duit nyaraho bonus geus aya. ari kuring nu nyekel duit /keuangan teu nyaho . cek dicokot ,ditulis,dicairkeun teu ngomong nanaon kudu na mah mng fin ngomong yen nyokot cek 3 lembar teu kudu ngomong jang anu jang anu ari teu percaya mah.cukup ngomong nyokot cek . ti ayeuna kahareupna kuring moal neundeun rasa hormat pisan kamanehna ,ceuceub weh nu aya..
nyeri hate teh nepi ka ngaluarkeun cimata ,pagaliwotahna rasa di hate ayeuna teu bisa diupahan ku duit nu geus aya di rekening poe harita.
duh ...aya jelema kitu nya padahal mah manehna teh katingalna rajin solat,puasa,jsb tapi kalakuanan jiga jalma teu nyakola pisan. ceuk batur kuring nu keungsi diajak cumarita mah cenah ieu teh tindakan kriminal /nyokot cek teu bebeja kajeun teuing manehna mnger kuring ge.
hampura gusti kuring geus teu resep ka sifat mahluk damelan anjeun...nya mudah2an kahareup mah nyeri hate kuring leungit ....amien.

Senin, 07 Desember 2009

PASSWORD....

Kuring teu apal iraha mimitina aya istilah password teh ,saha mu mimiti boga alpukah nyieun password jeung kaperluan naon manehna nyieun password teh?.....mun nilik tina pentingna password jaman kiwari ,emang pasti loba pisan kauntunganana soalnya urang nyaho sorangan cacakan eta duit nasabah geus dijamin aman ,di tambahan deui ku alat pengaman ATM PIN/password tapi tetep weh geuning duit nasabah teh aya nu teu balik deui contona kasus nu keur rame geder di TV tea geuning...kasus bank sen-tury...( Satu sen pun tidak kembali) nanahaon .
karunya weh ka batur nu geus kentel peujit hayang nyesa boga banda ari pek teh duitna ngaleungit teungteuingeun pisan ari jalma....emh...sabar-sabar ke sugan aya nu wani tanggung jawab ka hal ieu...wait n see azzzaaa tapi ulah lila teuing ...hhhehe,...

Hirup kuring ayeuna ge pinuh ku Password -PIN...
Ngahirupkeun komputer rek maju gawe make password, rek muka file make password ,rek make skype make password .
mimiti buka rekening di bank dibere ATM jeung PIN keur nyokot duit atawa transaksi sejenna . Register di ATM keur nyieun Internet banking make password deui wae ,rek transaksi di internet banking make password deui wae( M-pin).
nyieun alamat email make password deui wae,nyieun facebook make password deui wae,nyieun blog make password deui wae .
nyieun kartu kredit meunang password,ngiluan asuransi pikeun ngecekna make password deui wae.
aduh-aduh kuring meni rieut pabaliut loba teuing password nu kudu diapalkeun da lamun ditulis mah bisi aya nu niron ...tadi mah kuring rada kesel oge rek mayar asuransi nu ditagihkeun ka kartu kredit ngan hanjakal kartu jeung surat tagihan katinggaleun di imah nya kuring nelpon ka Customer service rek nanyakeun jumlah tagihan kuring da kuring rek mangkat harita ka bank rek mayar kartu kredit tea ..eh salian ti PIN teh manehna nanyakeun 3 angka dibalik kartu cenah, kan ti tatadi ge uing geus ngomong lamun kartu jeung suratna tinggaleun di imah ...eh tetep teu bisa geuning ceuk manehna 3 angka dibalik kartu yang bisa membuka data ibu ...alah-alah....meureun eta ge password deui wae kasebutna.
sok tataan hiji-hiji jaman kiwari sigana mah jalma nu geus dewasa mah baroga password teh leuwih ti 3 siki ...eta teh mun boga hiji ATM,hiji Kartu kredit,hiji internet banking...coba mun boga 3 ATM , 3 Kartu kredit,3 Internet bangking kabayang riweuh pisan di jero otak teh....hehehh...
Password jeung PIN geus jadi hiji apalkeuneun urang sarerea pikeun kaperluan urang sapopoe.
Password jeung PIN ulah dimomorekeun ,komo ditulis di beus,di WC umum atawa diblog mah ulah pisan nya...hahaha.....
kusabab pastina ieu password diayakeun teh pikeun kaamanan urang -urang keneh...
sakapeung mah hayang nanya ka nini-nini di lembur kuring " naha nini terang naon ari password teh?''...kuring yakin maranehna moal nyahoaeun....tapi teuing ari inin-inin di kota mah ..komo inin-inin di New york mah ...heheheh...

Hayu ah...geura apalkeun password masing-masing...

# tulisan ieu terinspirasi atawa ilham obrolan di facebook ...antara Kang dhipa galuh jeung Kang Nana munajat ..cenah mah kungsi kang nana mere alamat email jeung passwordna ...hahha...dodol pisan eung...#

Minggu, 06 Desember 2009

Ondangan....Poe saptu isuk2 adi nu bungsu(lalaki) ngajakan ondangan ka lembur Rancajulang


adi kuring ngaboncengkeun bibi kuring ,ari kuring samotor jeung adi beuteung kuring 2 motor patutur -tutur .eta lembur teh pernahna di tengah sawah jauh kaditu kadieu mun rek kaditu kudu siap cape soalna jauh...jalan taneuh keneh kakara di awur batu saeutik lamun hujan mah kacida jeblogna motor atawa mobil bisa-bisa mater teu bisa maju.jalan teh lalegok ampul-ampulan mun naek motor mah karasa pisan raosna heheh...kenca katuhueun jalan sawah sapanjangna teuing sabaraha hektar boa pokona mah satungtung deuleu hejo...sagigireun ti eta samemeh nepi ka lembur anu dituju loba pisan lio (pabrik kaset...ketang pabrik batu-bata hehehh) wangunanana pendek lamun asup ka lio mah kudu jojongkokan tapi aya oge ketang nu jangkung ari bata dijeunana tina taneuh sawah nu digali terus diulet,dicitak dipoe kakara dibeuleum aya nu dibeuleum ku huut badag/kulit gabah aya oge nu dibeuleum ku suluh.


biasana nu dibeuleum kusuluh mah harganya leuwih mahal..bubuhan suluh teh geus langka jaman ayeuna mah geuning.ningali pagawean tukang nyieun bata teh sigana lain pagawean enteng butuh tanaga nu rosa jeung kaahlian neangan taneuh nucocok pikeun pibataaeun.


ngan hanjakal eta sesa panggalian teneuh teh di lurkeun bae jadi pas hujan turun eta urut galian teh dipinuhan ku cihujan mangrupa balong2 nujarero nu ceuk kuring mah pibahayaeun pisan mun barudak aya nu teu katohyan ulin kalebah dina tuluy tipolesed tangtuna moal katulungan da puguh tapak ngagali teh katingalna jarero naker. babaraha tikungan geus kaliwat tapi lembur nu dituju can katingal keneh ambuing2....,..jauh naker.


pernah oge sih manggihan warung cikopi kuli bata nu keur kaparengan dariuk didinya sing caruit ...manuk sugan hehheh ningali kuring jeung adi beuteung kuring ngaliwat kadinya teh bubuhan anyar pinanggih kuring ngan ukur unggeuk tapi dasar lalaki carunihin maranehna cecengiran bari ngaheureuyan eta ge aya nu kadenge kukuring ngaromong " ....anjir eta awewe bohay kamarana ..." kuring mah geer weh dari pada minder hahhaha...padahal mah ceuk anak cikal kuring bohay teh..."boboro hayang" cian dech gue...hiks hiks.. 10x azzza....


sababaraha kali pasarandog jeung nu ngarangon sapi tangtuna ge jeung sapi-sapina" masa ame kamiyu hahahah" .sapina baradag naker aya kana puluhna ieu barisan si sapi teh geus arang langka manggihan di deukeut imah kuring mah .

biasa kuring mah sok jol weh hayang nyanyi......


saya ini sigembala sapi

yo iiii eee....yo iii eeeee yo iii oooo

inilah kerjanya sigembala sapi

tiada yang ku pikirkan lagi

bila hari tlah petang

sapi pulang ke kandang

saya turut dari belakang.....


jst...jst...jst....teruskeun sorangan ...kuring nanya ka awewe nu keur tandur manehna nuduhkeun lembur nu dimaksud geus deukeut tinggal sapengkolan deui...dasar naas motor nu ditumpakan ban na teh kempes jigana mah kanu paku atawa rungga . nya kapaksa motor didorong teu burung nepi ka tempat hajat teh ,motor kuring dibawa ku alo kuring nu cicingna di lembur dipangnambalkeun.


harita kuring di bageakeun, sagala dikaluarkeun ,sagala di asongkeun hemm....ari urang lembur tea sok reueus pedah kadatangan dulur ti kota padahal mah sarua wae ari kaayaana mah


ngan bedana urang kota mah sok rada garinding jeung laluis bubuhan loba wedak jeung lipen stip deukeut kasalon jeung logay....loba gaya hahah...


kasampak harita ge lanceuk kuring nu cikal sareng istrina, lanceuk kuring nu panengah, jeung adina nini kuring ne oyi namina ..sarerea ngaropi,dalahar tuluy phopotoan sagala silih tamplokeun kasono ...teu lila bral baralik deui tangtuna ge tetep ari kalembur lembur teuing mah balik teh tara lengoh cau jeung ranginang mah teu burung ngagendol dina motor.....wilujeung ka panganten mugia runtut raut sauyunan kin iraha-iraha patepang deui....cag
ti bi lurah nu ginding tea....narsisss pisan nya?????


05 Desember 2009