Wilujeng sumping,.......

Bagea baraya nu tos kersa rurumpaheun ka ieu blog mugia ieu carita kuring teu aya nu matak nyentug ka jajantung matak tugeunah ka manah malah mandar nyandak kagumbiraan kanu maosna hapunten anu kasuhun boh bilih aya kecap nu teu merenah basa nu teu kariksa.
hatur nuhun

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Senin, 05 Oktober 2009

Nalangsa..........


Geus sababaraha poe ieu angkeub, katingal langit ge mendung pinuh pihujaneun panon poe lir suda rek kaluar,mega-mega ngadadak hideung...
sora guludug nyentug ka jajantung matak jauh panineungan....
Lieuk gunung lieuk lamping , jauh ka sintung kalapa
Lieuk deungeun lieuk lain jauh ka indung kabapa
emmm....Gusti ieu alam nyimpen kasedih,ngilu lara balangsak,nalangsa lir hate kuring
ayeuna.....
enya saestuna pati nu teu pasti iraha rek diala?umur nu teu ka kujur iraha rek dibawa kabur?
mung Gusti nu terang tina sagala rusiah alam jeung mahluk nu nyicinganana
harita ge basa kuring keur tunggara menang iber yen aya hiji rencang sakola nu dikantun Ibuna (H.Lili Wahyudi.S.Ag) pupusna basa marema pisan ,sing sabarnya Lili ,.........nasib urang sami dikantunkeun teh pas keur mapag poe hade,wanci suci nu biasana mah pinuh kukagumbiraan pisan .bedana mung 3 dinten jeung pun bapa.
Pun Bapa " Muhamad Yusup" pupus 16 sept 2009
Ibuna Lili " Siti Tarwah" pupus 19 sept 2009
menang beja teh ti Tina Septina Garniantin liwat sms wawar pikasediheun teh yen Lili kenging musibah.panginten teh ari pameget mah moal sedih kingkin jiga kuring tapi ari ditalungtik mah geuning sami anjeuna ge sedih tur nalangsa. memang ari rasa mah ayana dijero ati nu pangjerona katingalna mah biasa bae nanging di atina mah jumerit pinuh ku kasedih,kapeurih.
kuring surti basa ningal soca anjeun Lili pinuh kukasedih tapi anjeun teu ningalikeun kabatur
harita wiwi,tina,tuti,tatang,lala datang ka bumi anjeun teh supaya anjeun sumanget tur tabah.
mudah-mudahan Aranjeuna nu ngantunkeun urang sing ditampi Iman Islamna ditempatkeun dina tempat nu layak mungguh Alloh...amien....
Lili ...kasedih anjeun jeung kuring ulah teuing kajongjonan, dipahing lain ku agama ge anggur mah hayu urang daro'akeun nu tos ngantunkeun teh , jeung deui geura soson-soson urang nengan pibekeleun maot. mugia urang sadaya sing tarabah dina enggoning mayunan sagala cocoba.
Nu keur samagaha pipikiran ,tur nalangsa rarasaan....
Syarah Yusup

Kanggo Lili .........
hayu geura imut deui tong ngalimba waenya!!
tuh tingal barudak nu perlu papatah jeung apingan urang
salam kasadayana kaluarga000000000000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar